Site announcements

NOTICE: September 22, 2020

by T_Jhet Pabalan -

Good day parents! Owing to the suspension of online classes on Thursday, 24 September 2020 due to the scheduled power interruption (9:00 am-4:00 pm), offline tasks or activities will be communicated for the students to accomplish. A make-up class will be done on Friday to compensate the missed lessons. Hopeful for your understanding. God bless and keep safe always!

Notice to the Parents dated September 7, 2020

by T_Jhet Pabalan -

Good day parents, please be notified of a power interruption tomorrow (9/8/2020) from 3:00-5:00 pm, and on Wednesday from 7:00-8:00 am, respectively. The NGCP will be doing their regular maintenance activities for their transmission lines serving ILPI. For those areas which are affected, you may access the lessons asynchronously via our LMS Platform. GOD BLESS and more power!Available courses

Biyaya ng Filipino Kinder 1

Ang aklat na ito sa Filipino, Biyaya ng Filipino, ay inihanda para sa iyo na mag-aaral sa Kinder 1. Ito ay makatutugon sa mga kailangan mong mga kaalaman, kasanayan, at kasama na rin ang pagpapahalaga sa aralin. 

Tinatalakay sa aklat na ito ang mga paksang makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong kakayahan sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Isinaayos ang mga paksa at mga gawain upang ang mga ito ay maging kawili-wili para sa iyo.

Inaasahang makatutulong sa iyo ang aklat na ito sa pagkakaroon ng dagdag pang-unawa at kahandaan sa pagiging kapaki-pakinabang na bata ng sariling tahanan, pamayanan, at bansa.


T. Guia Marie AniGee Rose Mae Gamutin

Biyaya ng Filipino Kinder 2

Ang aklat na ito sa Filipino, Biyaya ng Filipino, ay inihanda para sa iyo na mag-aaral sa Kinder 1. Ito ay makatutugon sa mga kailangan mong mga kaalaman, kasanayan, at kasama na rin ang pagpapahalaga sa aralin. 

Tinatalakay sa aklat na ito ang mga paksang makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong kakayahan sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Isinaayos ang mga paksa at mga gawain upang ang mga ito ay maging kawili-wili para sa iyo.

Inaasahang makatutulong sa iyo ang aklat na ito sa pagkakaroon ng dagdag pang-unawa at kahandaan sa pagiging kapaki-pakinabang na bata ng sariling tahanan, pamayanan, at bansa.

Gee Rose Mae Gamutin

Edukasyon sa Pagpapakatao 1 - Diligent

Mondays & Wednesdays

(1:00-1:20 PM)

T. Mikee Ardiente

English 1 - Diligent

Mondays & Wednesdays

(1:40-2:25 PM)

T. Mikee ArdienteT. Rhea May Nano

Mother Tongue 1 - Diligent

Mondays & Wednesdays

(2:40-3:00 PM)

T. Mikee Ardiente

Math 1 - Diligent

Mondays & Wednesdays

(3:20-3:45 PM)


T. Mikee ArdienteT. Rhea May Nano

Filipino 1 - Diligent

Tuesdays & Thursdays

(1:00-1:25 PM)

T. Mikee Ardiente

Araling Panlipunan 1 - Diligent

Tuesdays & Thursdays

(1:40-2:00 PM)


T. Mikee ArdienteT. Mary Grace Margaja

MAPEH 1 - Diligent

Tuesdays & Thursdays

(2:40-3:00 PM)


T. Mikee Ardiente

English Basics and Beyond 1

This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

T. Mikee ArdienteGee Rose Mae GamutinT. Love Joy Pabalan

Biyaya ng Filipino 1

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


T. Rhea May Nano

Pilipinas Sa Makabagong Mundo: Isang Hamon Grade 1

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga ito ay nakatuon tungo sa matamang pagbabago sa pangkapaligirang kaalaman at respeto sa kapuwa nang hindi alintana ang kasarian at relihiyon.

Gee Rose Mae GamutinT. Jocelyn MacalisangT. Rhea May NanoT. Love Joy Pabalan

MAPEH In My World 1

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


Gee Rose Mae GamutinT. Rhea May NanoT. Love Joy Pabalan

English Basics and Beyond 2

This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

T. Therese Mae AniscoGee Rose Mae GamutinT. Love Joy Pabalan

Biyaya ng Filipino 2

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


T. Arriane Thea BatoyT. Rhea May NanoT. Janilyn Valle

Pilipinas Sa Makabagong Mundo: Isang Hamon Grade 2

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga ito ay nakatuon tungo sa matamang pagbabago sa pangkapaligirang kaalaman at respeto sa kapuwa nang hindi alintana ang kasarian at relihiyon.

T. Therese Mae AniscoT. Mary Grace Margaja

MAPEH In My World 2

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


T. Arriane Thea BatoyT. Mary Grace Margaja

Science: A Field of Wonder 3

Each day is a continuous period of learning for all of us. We attempt to discover more about ourselves, our surroundings, and others.

Science: A Field of Wonder is based on the competencies prescribed in the K to 12 Science curriculum of the Department of Education. This series is designed to promote interest, foster understanding of scientific knowledge, and develop basic inquiry skills.


T. Guia Marie AniT. Mikee ArdienteT. Christine Mae EbinaGee Rose Mae Gamutin

English Basics and Beyond 3

This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

T. Guia Marie AniT. Mikee ArdienteGee Rose Mae GamutinT. Esther Mabel Idul

Biyaya ng Filipino 3

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


T. Guia Marie AniGee Rose Mae GamutinT. Jhaziel Mae Managing

Pilipinas Sa Makabagong Mundo: Isang Hamon Grade 3

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga ito ay nakatuon tungo sa matamang pagbabago sa pangkapaligirang kaalaman at respeto sa kapuwa nang hindi alintana ang kasarian at relihiyon.

T. Guia Marie AniT. Therese Mae AniscoT. Mikee ArdienteGee Rose Mae GamutinT. Mary Grace Margaja

MAPEH In My World 3

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


T. Guia Marie AniGee Rose Mae GamutinT. Jhaziel Mae Managing

Science: A Field of Wonder 4

Each day is a continuous period of learning for all of us. We attempt to discover more about ourselves, our surroundings, and others.

Science: A Field of Wonder is based on the competencies prescribed in the K to 12 Science curriculum of the Department of Education. This series is designed to promote interest, foster understanding of scientific knowledge, and develop basic inquiry skills.


T. Guia Marie AniT. Christine Mae EbinaGee Rose Mae Gamutin

English Basics and Beyond 4

This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

Biyaya ng Filipino 4

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


T. Guia Marie AniT. Jane AquinoGee Rose Mae Gamutin

Pilipinas Sa Makabagong Mundo: Isang Hamon Grade 4

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga ito ay nakatuon tungo sa matamang pagbabago sa pangkapaligirang kaalaman at respeto sa kapuwa nang hindi alintana ang kasarian at relihiyon.

T. Guia Marie AniGee Rose Mae GamutinT. Mary Grace Margaja

MAPEH In My World 4

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


Gee Rose Mae GamutinT. Jhaziel Mae ManagingT. Chrysanthemum Recla

Science: A Field of Wonder 5

Each day is a continuous period of learning for all of us. We attempt to discover more about ourselves, our surroundings, and others.

Science: A Field of Wonder is based on the competencies prescribed in the K to 12 Science curriculum of the Department of Education. This series is designed to promote interest, foster understanding of scientific knowledge, and develop basic inquiry skills.


T. Christine Mae EbinaGee Rose Mae GamutinT. Chrysanthemum ReclaT. Lanie Joy Sabaduquia

English Basics and Beyond 5

This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

Biyaya ng Filipino 5

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


T. Jane AquinoGee Rose Mae Gamutin

Pilipinas Sa Makabagong Mundo: Isang Hamon Grade 5

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon.

T. Arriane Thea BatoyGee Rose Mae GamutinT. Mary Grace Margaja

MAPEH In My World 5

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


Science: A Field of Wonder 6

Each day is a continuous period of learning for all of us. We attempt to discover more about ourselves, our surroundings, and others.

Science: A Field of Wonder is based on the competencies prescribed in the K to 12 Science curriculum of the Department of Education. This series is designed to promote interest, foster understanding of scientific knowledge, and develop basic inquiry skills.


T. Mikee ArdienteGee Rose Mae GamutinT. Chrysanthemum ReclaT. Lanie Joy Sabaduquia

English Basics and Beyond 6

This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

Biyaya ng Filipino 6

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


T. Jane AquinoT. Mikee ArdienteT. Arriane Thea Batoy

Pilipinas Sa Makabagong Mundo: Isang Hamon Grade 6

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon.

T. Mikee ArdienteGee Rose Mae GamutinT. Mary Grace MargajaT. Chrysanthemum Recla

MAPEH In My World 6

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.